Pompjeeën Gemeng Kiischpelt

6, am Burreneck
L-9747 Enscheringen
Tel.: (+352) 92 96 34
Tel. Büro: (+352) 26 91 04 88

E-mail: pompjeeen(a)kiischpelt.lu

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
LU75 0019 3855 9513 3000
BCEELULL